Em con năm nay 21 tháng , nhưng rất biếng ăn , mỗi lần ăn thường rất lâu và ăn không hết dù đã thay đổi món liên tục nhưng bé vẫn không chịu ăn , hay né tránh . Các mẹ có cách nào giúp bé ăn được không chỉ con với