Đã có ai khám ở pk Thạc Sỹ Tiến Thành của viện DLTW chưa?