Nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu khi bị phạt tiền?

Căn cứ vào Điều 78, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì quy định thủ tục nộp tiền phạt như sau:

  • Thứ nhất, trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt
  • Nếu quá thời hạn nêu trên sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.
  • Thứ hai, đối với các tỉnh vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày thu tiền phạt.
  • Thứ ba, đối với trường hợp xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày vào đến bờ hoặc ngày thu tiền phạt.

Như vậy, từ quy định trên có thể thấy rằng, việc nộp tiền phạt ở đâu sẽ căn cứ vào khu vực vi phạm có phải là vùng sâu, biên giới, miền núi hay là vùng bình thường.

Theo đó, thông thường, tại quyết định xử phạt sẽ khi tên Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản của kho bạc nhà nước và người bị phạt sẽ đến nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản này.

Đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì nộp cho người có thẩm quyền xử phạt và người này sẽ nộp lên kho bạc nhà nước.

Lưu ý, khi thu tiền phạt, người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt. 

>> Đọc thêm bài này nha các bác: https://duckhoi.vn/nop-phat-vi-pham-giao-thong-o-dau/