Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 quy định bảng giá đất sẽ được cập nhật theo từng năm có đúng không?

Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 đã được thông qua trong Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội, diễn ra vào ngày 18/01, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Một trong những điểm quan trọng của Luật này là quy định về việc cập nhật bảng giá đất theo từng năm.

hình ảnh

Tại Điều 159 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới nhất vừa được Quốc hội thông qua có thể hiện nội dung:

Bảng giá đất

...

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Trường hợp Bảng giá đất cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Trong quá trình thực hiện, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất để xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.

...

Tại Điều 114 Luật Đất đai 2013 có quy định:

Bảng giá đất và giá đất cụ thể

1. Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất ít nhất 60 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi dự thảo bảng giá đất đến cơ quan có chức năng xây dựng khung giá đất xem xét, trường hợp có chênh lệch lớn về giá đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

...

Dựa trên quy định của Luật Đất đai 2013, việc xây dựng Bảng giá đất được thực hiện mỗi 5 năm và chỉ điều chỉnh, bổ sung khi có biến động về giá đất thị trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ít tỉnh thành thực hiện điều chỉnh Bảng giá đất trong quá trình triển khai, dẫn đến việc Bảng giá đất không phản ánh đúng giá đất thực tế trên thị trường.

Vì vậy, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới nhất đề xuất việc ban hành Bảng giá đất hàng năm nhằm đảm bảo theo dõi chặt chẽ diễn biến thực tế thị trường. Ngoài ra, Dự thảo Luật cũng đặt trách nhiệm lớn vào Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, yêu cầu họ quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo hoặc thậm chí điều chỉnh trong cùng một năm. Để đảm bảo tính cập nhật và phù hợp với thực tế, Chính phủ sẽ được giao nhiệm vụ quy định chi tiết trong quá trình điều chỉnh Bảng giá đất.

Xem thêm: Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Vĩnh Phúc

Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 sẽ phát sinh hiệu lực từ ngày nào?

Tại khoản 1 Điều 252 Dự thảo Luật đất đai sửa đổi quy định về hiệu lực thi hành như sau:

Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

...

Sau khi được Quốc hội thông qua trong kỳ họp bất thường ngày 15/01/2024, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, trừ hai trường hợp cụ thể. Đầu tiên, Điều 190 và Điều 248 của Dự thảo Luật đất đai sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2024. Thứ hai, việc lập và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội, đến khi Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành, theo khoản 9 Điều 60 của Dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

Đối với các trường hợp áp dụng bảng giá đất theo quy định hiện hành, theo quy định tại khoản 2 của Điều 114 của Luật Đất đai 2013, bảng giá đất được sử dụng trong nhiều trường hợp, bao gồm:

  • Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức.
  • Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.
  • Tính thuế sử dụng đất.
  • Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.
  • Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
  • Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.
  • Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Xem chi tiết tại: https://vinhphuclawyers.vn/kien-thuc-phap-ly/dat-dai/bang-gia-dat-se-duoc-cap-nhat-theo-tung-nam-theo-luat-dat-dai-sua-doi-nam-2024-35878.htm