Do ảnh hưởng có dịch Covid, nhiều doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả buộc phải tiến hành thủ tục giải thể. Thủ tục giải thể công ty tương đối phức tạp và rườm rà. Nếu doanh nghiệp của bạn ở Hà Nội có thể tự tiến hành thủ tục giải thể theo hướng dẫn sau:

Các bước để giải thể công ty tại Hà Nội:

  • Bước 1: Công bố doanh nghiệp giải thể;
  • Bước 2: Hoàn thành nghĩa vụ thuế;
  • Bước 3: Đóng mã số thuế;
  • Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể.

Bước 1: Công bố giải thể công ty tại Hà Nội.

Hồ sơ công bố giải thể gồm: 

  • Thông báo giải thể;
  • Biên bản họp, quyết định về việc giải thể.

Hồ sơ giải thể được gửi đến: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội, cơ quan thuế, hải quan, người lao động, chủ nợ và được niêm yết tại công ty.

Bước 2: Hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Bạn hoàn thành các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp theo thứ tự ưu tiên thanh toán sau:

  • Các khoản trả cho người lao động và bảo hiểm cho người lao động;
  • Nợ thuế;
  • Các khoản nợ khác.

Đồng thời, doanh nghiệp thanh lý các tài sản của công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp.

Bước 3: Đóng mã số thuế.

Để đóng mã số thuế phải nộp các báo cáo thuế và nộp hồ sơ yêu cầu đóng mã số thuế.

Báo cáo thuế phải nộp gồm: Báo cáo thuế giá trị gia tăng; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; Báo cáo thuế thu nhập; Báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả hủy hóa đơn và Quyết toán thuế thu nhập.

Hồ sơ đóng mã số thuế gồm: Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế; Thông báo giải thể; Biên bản họp và Quyết định giải thể của công ty.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể.

Sau khi đóng mã số thuế, bạn có thể nộp hồ sơ giải thể lên Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

Theo kinh nghiệm cá nhân của mình, giải thể lâu nhất là ở giai đoạn đóng mã số thuế. Việc chờ cơ quan thuế ra quyết định đóng mã số thuế mất rất nhiều thời gian. Nếu doanh nghiệp có doanh thu cao, có nhiều hóa đơn thì thời gian giải quyết càng lâu

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cụ thể ở bài viết: Hướng dẫn tự làm thủ tục giải thể công ty ở Hà Nội