Có lẽ mình đang ở tận cùng của sự đau khổ. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình lại thấy đau đớn thế này. Minh chỉ muốn biết bao giờ nó sẽ chấm dứt.Mình thấy không thể chịu đựng hơn được nữa và muốn được giải thoát.