- Mỗi tháng cho vay: 10 triệu VNĐ

- Mục đích sử dụng tiền vay:

+ Chi phí sinh hoạt

+ Đóng học phí

- Lãi suất: 0%

- Thời gian cho vay: 4 năm

- Thời gian trả nợ: Sau 4 năm hoàn trả tiền vay một lần, hoặc trả dần mỗi tháng trong 4 năm sau khi học song.

- Tìm giúp sinh viên một công việc để lúc dảnh rỗi sinh viên làm, với mục đích khi sinh viên ra trường có nguồn thu ổn định 500 USD/tháng.

Chỉ dành cho 10 sinh viên

Các Mẹ nào có con đang học đại học, không có khả năng về tài chính để chu cấp cho con mình học đại học

Hãy để lại thông tin: Tên và số điện thoại dưới bài viết này

Ưu tiên 10 người đầu tiên để lại thông tin