kỳ kinh của mình đều lắm, 28ng, tháng này trể 2 ngày minh thử lên 2v mờ,nên hi vọng lắm, nhưng đến 4 ngày sau bi ra kinh, mình thử que vẫn còn 1v mờ! vậy là sao? giúp mình với. mình đã bị thai ngoài 1 lần rồi , nên rất sợ. không biết có rối loạn j k? hay que dương tính giả. mà minh thử 2 loại qick tịk, qick trip?