ngày thứ 7 sau chuyển phôi ngày 5 (tính cả ngày

Loading interface...

chuyển phôi), que mờ thế này có hi vọng ko các mom. ngày thứ 5,6 đều thử, đều 2 vạch nhưng mờ hơn đây chút. Lo quá