Năm tới CHẤU đã lên lớp 6. Mẹ nào có con học trường THCS Nguyễn Trường Tộ chia sẻ thông tin về trường này cho mẹ CHẤU với.Tuyển sinh trái tuyến của trường này như thế nào nhỉ? Có tiêu chuẩn hay phải thi thố gì ko?