Có mẹ nào đã có con học cô Lan Anh AMS thì cho mình hỏi là muốn cô nhận thì phải đến gặp trực tiếp hay xin qua là đc?Cô nhận luôn hay test đầu vào và đỗ cô mới nhận?