Chứng chỉ xanh là một hệ thống đánh giá và công nhận các công trình, sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững. Chứng chỉ xanh được cấp bởi các tổ chức uy tín, dựa trên các tiêu chí đánh giá cụ thể và các quy trình đánh giá nghiêm ngặt.

Có nhiều loại chứng chỉ xanh khác nhau, nhưng nhìn chung, các chứng chỉ này đều hướng đến mục tiêu chung là:

Giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường


Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên


Thúc đẩy phát triển bền vững


Một số loại chứng chỉ xanh phổ biến bao gồm:

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): Chứng chỉ LEED được áp dụng cho các công trình xây dựng, đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, nước, vật liệu và chất lượng môi trường trong nhà.

WELL (Wellness Building Standard): Chứng chỉ WELL tập trung vào sức khỏe và tinh thần của con người trong các công trình xây dựng, đánh giá chất lượng không khí, ánh sáng, tiếng ồn, dinh dưỡng và tập thể dục.

Đọc chi tiết 

Hệ thống chứng chỉ xanh là gì? HN có những toàn nhà nào đạt chứng chỉ Xanh 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method): Chứng chỉ BREEAM được áp dụng cho các công trình xây dựng, đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, nước, vật liệu, chất lượng môi trường trong nhà và quản lý công trình.

GREEN MARK: Chứng chỉ GREEN MARK được áp dụng cho các công trình xây dựng, đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, nước, vật liệu, chất lượng môi trường trong nhà và quản lý công trình.