Mình nghĩ chắc là ít rồi nhưng cứ mạo muội lập hội xem có ai không? Có ai thì nhận nhau cái nghen!:37: