Chuyên mục khoe vườn nhà đầy trái này nha các mẹ, đem mời các mẹ tưởng biết hết ai dè... Em bảo mấy trái này tuổi thơ em ăn suốt ngày, giờ hơi hiếm nhưng không phải không còn. Mẹ n


ào đoán kịp em thưởng :))


Loading interface...


Từ 1-2-3-4 trái qua nha các mẹ.