Admin gởi một vài hình ảnh mặt trong quyển sách Huynh Đệ Ký, tập 1 - Làm anh khó đấy để phục vụ các thành viên đang nóng lòng có quyển sách này trên tay.