con mình bị nhiểm vi khuẩn amibe. bác sỹ bảo con mình bị lỵ như vậy là sao?


mình không hiểu , giúp mình với. một ngày bé đi cầu mười mấy lần. đau bụng cũng mười mấy lần.