Chàng trai đi 'bão' vẫn không quên nhiệm vụ- Lấy vở ra làm bài tập giữa dòng người 00:13

Chàng trai đi 'bão' vẫn không quên nhiệm vụ- Lấy vở ra làm bài tập giữa dòng người 00:13

Đúng là 'tâm bất biến giữa dòng đời bất biến'...Có bài tập về nhà là phải giải quyết cho xong để đi 'bão' cho thoải mái
Chia sẻ bởi: Dung Trương