Biển người viếng chùa Ngọc Hoàng ở TP. HCM trong ngày cúng chư thiên 01:57

Biển người viếng chùa Ngọc Hoàng ở TP. HCM trong ngày cúng chư thiên 01:57

Chia sẻ bởi: Lê Thùy Dung