Ba gửi hoa sức nhà trồng hôm nay ra hoa nhiều quá. Tự dưng nhớ Ba vô cùng.
Chỉ cầu mong ba luôn khỏe mạnh, mẹ luôn vui vẻ và nhà ta luôn bình an
hình ảnh