các mẹ ơ i, có mẹ nào mang thai tuạ ô ng ở khơó thị khà bứ 10 mưần th