Sử dụng Vitamin D cho bé - Vitamin D3

 • 0 Lượt chia sẻ
 • 67.5K Lượt đọc
 • 168 Trả lời

 • Trang 1/9

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2
 • ...
 • 9

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
  • 326 Bài viết

  • 15 Được cảm ơn

  #1
  Sterogyl đang bán tại Việt Nam hầu hết là hàng xách tay, NHIỀU THUỐC ĐANG BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG đã gần hết hạn sử dụng, chưa có cơ quan thẩm quyền kiểm định chất lượng những lô sản phẩm đấy.
  Bạn có thể chuyển sang thuốc sau


  aquadetrim

  vitamin D3
  (Cholecalciferol)
  Dung dÞch uèng, 15 000 IU/ml
  Thµnh phÇn:
  C«ng thøc cho 1 ml ( kho¶ng 30 giät ):
  Ho¹t chÊt: Cholecalciferol 15 000 UI/ml
  T¸ d­îc: Cremophor EL, ®­êng sucrose ( 250 mg ), sodium hydrophosphatendodecahydrate, citric acid, anise aroma, benzyl alcohol ( 15 mg ), n­íc tinh khiÕt võa ®ñ 10ml.
  §ãng gãi:Hép 1 chai10ml.
  T¸c dông:
  Vitamin D3 lµ chÊt chèng cßi x­¬ng . Chøc n¨ng quan träng nhÊt cña vitamin D lµ ®iÒu khiÓn chuyÓn ho¸ canxi vµ phosphat cÇn thiÕt cho sù t¹o kho¸ng vµ ph¸t triÓn cña bé x­¬ng.
  Vitamin D3 lµ d¹ng tù nhiªn cña vitamin D cã trong ®éng vËt vµ ng­êi.
  So víi D2 th× vitamin D3 cã ®¨c tÝnh ­u viÖt h¬n do ho¹t tÝnh t¸c dông t¨ng 25%.
  Nã cÇn thiÕt cho duy tr× ho¹t ®éng cña tuyÕn cËn gi¸p, cã t¸c dông lªn ruét, thËn vµ hÖ x­¬ng cèt. Nã ®ãng vai trß quan träng trong viÖc hÊp thô canxi vµ phosphat tõ ruét, trong qu¸ tr×nh canxi ho¸ x­¬ng vµ truyÒn t¶i muèi kho¸ng. Nã còng ®iÒu chØnh viÖc ®µo th¶i canxi vµ phosphat ë thËn. Nång ®é ion canxi t¸c dông lªn nhiÒu qu¸ tr×nh sinh-ho¸ ®Ó duy tr× tr­¬ng lùc c¬, sù dÉn truyÒn thÇn kinh vµ sù ®«ng m¸u. Vitamin D tham gia vµo ho¹t ®éng chøc n¨ng cña hÖ miÔn dÞch ®Ó s¶n sinh limpho-®éng.
  ThiÕu vitamin D vµ sù kh«ng hÊp thô ®­îc vitamin D, thiÕu canxi vµ t¾m n¾ng ë thêi kú ph¸t triÓn lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn bÖnh cßi x­¬ng cña trÎ em, lo·ng x­¬ng ë ng­êi lín, cßn ë ng­êi mang thai lµ bÖnh co cøng, cßi x­¬ng cho trÎ s¬ sinh.
  Phô n÷ ë tuæi tiÒn m·n kinh th­êng bÞ lo·ng x­¬ng do thay ®æi hormon còng cÇn t¨ng liÒu hµng ngµy dïng vitamin D.
  Dung dÞch n­íc D3 h¬n dung dÞch D3 dÇu ë tÝnh dÔ hÊp thu. TrÎ em ®Æc biÖt lµ s¬ sinh th­êng ch­a cã sù hoµn thiÖn vÒ chuyÓn ho¸ vµ tiÕp nhËn dÞch mËt ë ruét nªn viÖc hÊp thu dung dÞch dÇu th­êng khã h¬n nhiÒu so víi dung dÞch n­íc.
  Vitamin D thÊm phÇn lín quaruét non, nã thÊm qua bµo thai vµ s÷a mÑ.
  Vitamin D chuyÓn ho¸ ë gan vµ thËn. Thêi gian b¸n th¶i cña nã trong m¸u lµ vµi ngµy vµ cã thÓ kÐo dµi khi yÕu thËn. Vitamin D ®­îc ®µo th¶i qua ph©n vµ n­íc tiÓu.
  ChØ®Þnh:
  Trong ®iÒu trÞ dù phßng thiÕu vitamin D.
  Dù phßng vµ ®iÒu trÞ bÖnh cßi x­¬ng, co cøng do thiÕu canxi m¸u, bÖnh lo·ng x­¬ng vµ c¸c bÖnh vÒ x­¬ng do chuyÓn ho¸ nguyªn ph¸t ( trong ®ã cã bÖnh gi¶m n¨ng cËn gi¸p vµ gi¶ gi¶m n¨ng cËn gi¸p ), ®iÒu trÞ dù phßng trong c¸c ®iÒu kiÖn hÊp thô kÐm vitamin D vµ hç trî trong bÖnh lo·ng x­¬ng.
  Chèng chØ ®Þnh:
  MÉn c¶m víi bÊt kú thµnh phÇn nµo cña thuèc, bÖnh rèi lo¹n thõa canxi, møc canxi trong m¸u vµ n­íc tiÓu cao,sái canxi thËn, bÖnh sarcoid, suy thËn.
  T¸c dông kh«ng mong muèn:
  Trong sö dông thuèc ®óng liÒu chØ ®Þnh th­êng kh«ng thÊy t¸c dông kh«ng mong muèn.
  Trong tr­êng hîp h·n h÷u cã mÉn c¶m víi vitamin D3 hoÆc sö dông liÒu qu¸ cao trong thêi gian dµi th× cã thÓ bÞ rèi lo¹n thõa canxi. Rèi lo¹n thõa canxi nµy th­êng biÓu hiÖn nh­ : ch¸n ¨n, rèi lo¹n tiªu ho¸ (n«n vµ buån n«n), nhøc ®Çu, ®au khíp vµ ®au c¬,t¸o bãn, kh« miÖng, tiÓu nhiÒu, trÇm c¶m, trÇm c¶m vËn ®éng, sôt c©n, møc canxi m¸u vµ n­íc tiÓu t¨ng, sái thËn vµ v«i ho¸ m« cã thÓ ph¸t triÓn.
  ThËn träng:
  CÇn tr¸nh dïng qu¸ liÒu.
  Trong mét sè tr­êng hîp bÖnh ®Æc biÖt khi dïng chÕ phÈm cÇn ph¶i lo¹i trõ c¸c nguån kh¸c cã chøa vitamin D3. LiÒu qu¸ cao dïng trong thêi gian dµi hoÆc liÒu sèc cã thÓ g©y nªn rèi lo¹n thõa canxi D3. Nhu cÇu vitamin D hµng ngµy ë trÎ em vµ liÒu dïng cÇn ®­îc x¸c ®Þnh cho tõng c¸ nh©n vµ thay ®æi phï hîp khi kiÓm tra ®Þnh k×, ®Æc biÖt trong nh÷ng th¸ng ®Çu cña trÎ.
  ChÕ phÈm cÇn dïng thËn träng cho c¸c bÖnh nh©n bÞ bÊt ®éng.
  LiÒu canxi cao kh«ng ®­îc dïng ®ång thêi víi vitamin D.
  Phô n÷ cã thai, cho con bó:
  Trong thêi k× mang thai kh«ng ®­îc dïng vitamin D liÒu cao v× kh¶ n¨ng g©y qu¸i thai khi bÞ qu¸ liÒu.
  ThËn träng khi dïng cho phô n÷ cho con bó v× khi dïng liÒu cao cã thÓ g©y triÖu chøng qu¸ liÒu ë trÎ nhá.
  T­¬ng t¸c thuèc:
  Thuèc chèng ®éng kinh, rifampicin, cholestyramin, parafin láng lµm gi¶m hÊp thô vitamin D. Dïng ®ång thêi víi thiazid (thuèc lîi tiÓu) t¨ng nguy c¬ rèi lo¹n thõa canxi. Dïng ®ång thêi víi thuèc glycosid tim cã thÓ t¨ng nguy c¬ ngé ®éc (t¨ng lo¹n nhÞp tim).
  LiÒu vµ c¸ch dïng:
  Dïng ®­êng uèng.
  ChÕ phÈm nªn dïng víi n­íc.
  Mét giät chÕ phÈm chøa 500 IU vitamin D3.
  §Ó ®ong chÝnh x¸c liÒu dïng, khi rãt chÕ phÈm khái lä cÇn ®Ó lä víi gãc nghiªng 45o. BÖnh nh©n cÇn dïng thuèc chÝnh x¸c theo chØ dÉn cña b¸c sü, nÕu kh«ng cã chØ ®Þnh cô thÓ th× liÒu th­êng dïng lµ:
  §iÒu trÞ dù phßng.
  - TrÎ s¬ sinh tõ 3-4 tuÇn tuæi sinh ®ñ th¸ng, ®iªï kiÖn sèng tèt vµ ®­îc ra ngoµi trêinhiÒu thêi gian vµ trÎ nhá tíi 2-3 tuæi: 500-1000 UI ( 1-2 giät ) mçi ngµy.
  -TrÎ ®Î non tõ 7-10 ngµy tuæi, sinh ®«i, trÎ s¬ sinh cã ®iÒu kiÖn sèng nghÌo nµn: 1000-1500 UI( 2-3 giät ) mçi ngµy.
  . Trong mïa hÌ nhiÒu n¾ng cã thÓ gi¶m liÒu xuèng 500 UI ( 1 giät ) mçi ngµy.
  - Phô n÷ mang thai: 400 UI vitamin D3 mçi ngµy trong suèt thêi kú mang thai hoÆc tõtuÇn thai thø 28 th× 1000 UI mçi ngµy
  - Ng­êi lín: 500-1000 UI ( 1-2 giät ) mçi ngµy.
  §iÒu trÞ bÖnh.
  - Mçi ngµy 2000-5000UI ( 4-10 giät ) dïng trong 4-6 tuÇn d­íi sù theo dâi nghiªm ngÆt cña thÇy thuèc kÌm kiÓm tra n­íc tiÓu ®Þnh k×.
  Khëi ®Çu dïng liÒu 2000 UI trong 3-5 ngµy, sau ®ã nÕu tiÕp nhËn tèt th× t¨ng liÒu phï hîp cho tõng bÖnh nh©n ( th­êng lín h¬n 3000 UI ). LiÒu 5000 UI chØ ¸p dông cho c¸c tr­êng hîp biÕn d¹ng x­¬ng râ rµng.
  Cã thÓ lËp l¹i chu tr×nh ®iÒu trÞ sau khi ngõng lÇn ®iÒu trÞ tr­íc mét tuÇn nÕu cã nhu cÇu cÇn ®iÒu trÞ tiÕp, khi ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ ®iÒu trÞ cô thÓ th× chuyÓn sang dïng liÒu dù phßng 500-1000 UI mçi ngµy.
  Qu¸ liÒu:
  C¸c t¸c h¹i do ngé ®éc cÊp hiÕm x¶y ra vµ th­êng chØ bÞ trong tr­êng hîp qu¸ liÒu sau khi dïng liÒu 100 000 UI/ngµy hoÆc lín h¬n.
  TriÖu chøng qu¸ liÒu biÓu hiÖn nh­ : ch¸n ¨n, n«n vµ buån n«n, t¸o bãn, bån chån, kh¸t n­íc, tiÓu nhiÒu, t¨ng toan d¹ dµy, Øa ch¶y, ®au quÆn ruét.TrÇm c¶m, trÇm c¶m vËn ®éng, sôt c©n, t¨ng møc canxi m¸u vµ tiÓu nhiÒu, sái thËn vµ v«i ho¸ m« cã thÓ ph¸t triÓn. C¸c triÖu chøng th­êng gÆp h¬n: ®au ®Çu, ®au c¬ vµ ®au khíp, trÇm c¶m, trÇm c¶m vËn ®éng, rèi lo¹n mÊt ®iÒu hoµ, yÕu c¬ vµ sôt c©n nhanh. Cã thÓ thÊy rèi lo¹n chøc n¨ng thËn kÌm tiÓu ra ®¹m vµ hång cÇu, t¨ng mÊt kali, ®i tiÓu d¾t, tiÓu ®ªm vµ t¨ng huyÕt ¸p.
  Trong tr­êng hîp nÆng cã biÓu hiÖn mê gi¸c m¹c, th¾t ®Üa thÇn kinh thÞ gi¸c, cã thÓ cã viªm mèng m¾t vµ ®ôc thuû tinh thÓ. Sái thËn, v«i ho¸ thËn, v«i ho¸ m« m¹ch m¸u, c¬ tim, phæi vµ da cã thÓ ph¸t triÓn.
  HiÕm khi thÊy vµng da do mËt.
  §iÒu trÞ qu¸ liÒu:
  Ngõng dïng thuèc.truyÒn nhiÒu dÞch. B¸o b¸c sü vµ cã thÓ ®­a ®i bÖnh viÖn.
  Tiªu chuÈn: Nhµ s¶n xuÊt
  H¹n dïng: 36 th¸ng kÓ tõ ngµy s¶n xuÊt.
  KiÓm tra h¹n dïng trªn vá hép tr­íc khi sö dông. Kh«ng ®­îc dïng khi thuèc ®· qu¸ h¹n.
  B¶o qu¶n:
  B¶o qu¶n n¬i kh« r¸o, ë nhiÖt ®é d­íi 25oC, tr¸nh ¸nh s¸ng vµ Èm. Tr¸nh xa tÇm víi cña trÎ em.
  KhuyÕn c¸o:
  - §äc kü sö dông tr­íc khi dïng.
  - NÕu cÇn thªm th«ng tin, xin hái ý kiÕn b¸c sÜ.
  - Thuèc nµy chØ dïng theo sù kª ®¬n cña thÇy thuèc
  Nhµ s¶n xuÊt:
  MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A.
  98-200 Sieradz, Warcka 3, Poland
  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
 1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT  • 326 Bài viết

  • 15 Được cảm ơn

  #2
  Nhà phân phối tại Việt Nam - Công ty DP Hòa Bình 102 G2 Thái Thịnh Đống Đa Hà Nội 045376013

  Hoặc bạn có thể mua tại các hiệu thuốc khác... Thuốc này trong BV Việt Pháp, Viện Nhi TW hầu hết các BS đã sử dụng thay Sterogyl rồi cả nhà ạ.
  • 742 Bài viết

  • 67 Được cảm ơn

  #3
  sao A ko ..Quảng cáo sớm hơn ..Em mới cho bé uống D3 BON 200.000 UI xong ....uống cả ống thì liều cao quá ..hơi sợ
  http://sharefor.us/Cu-Ngu-Say-Phuong...2MmI3OGQ1.html
  Dẫu biết có lúc giận hờn, những lúc ngại ngần
  Vẫn thấy tim em gần anh hơn:Kiss:
  • 326 Bài viết

  • 15 Được cảm ơn

  #4
  bạn ạ, mình kô có ý định quảng cáo, mục đích của mình là THÔNG TIN THUỐC chính xác hơn bạn ạ....
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #5
  :Battin ey: Hanvietkien ơi làm ơn cho mình địa chỉ nhà thuốc nào bán Aquadetrim D3 đi,mình đang ở Long Xuyên- An Giang mua không có,gửi mua ở Sài Gòn cũng không có.Làm ơn đi nha.Cám ơn nhiều nhiều.:Smiling:
  • Avatar của tocxuden
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 10 năm
  • 142 Bài viết

  • 26 Được cảm ơn

  #6
  Con mình uống Aquadetrim từ khi bé 1 tháng tuổi. Mỗi ngày 2 giọt, có thời điểm 4 giọt, theo chỉ định của bác sĩ Hải ở VDD.CHỉ có điều hôm vừa rồi bé đi khám Bác sĩ Hào thì bs lại khuyên k nên dùng vì k có tác dụng. Bs Hào khuyên dùng D3 BON. Mình thì vãn tin dùng Aquadetrim vì thấy nó cũng được nhập khảu chính thống và thấy uống hàng ngày như thế yên tâm hơn là uống 1 liều như D3 BON.
  • Avatar của Artiso
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 10 năm
  • 1,767 Bài viết

  • 445 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #7
  Trích dẫn Nguyên văn bởi heovang260607 Xem bài viết
  :Battin ey: Hanvietkien ơi làm ơn cho mình địa chỉ nhà thuốc nào bán Aquadetrim D3 đi,mình đang ở Long Xuyên- An Giang mua không có,gửi mua ở Sài Gòn cũng không có.Làm ơn đi nha.Cám ơn nhiều nhiều.:Smiling:
  Hi hi, lanh chanh trả lời dùm : mua ở bv phụ sản Từ Dũ có đấy bạn à.
  Trời ơi sao càng ngày mình càng phì nhiêu vậy nè trời :Crying::Crying::Crying:
  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #8
  Trích dẫn Nguyên văn bởi tom_linh Xem bài viết
  Hi hi, lanh chanh trả lời dùm : mua ở bv phụ sản Từ Dũ có đấy bạn à.
  Cám ơn mẹ Phương Chi nhiều nha :Smiling:
  • 342 Bài viết

  • 21 Được cảm ơn

  #9
  Trích dẫn Nguyên văn bởi hanvietkien Xem bài viết
  bạn ạ, mình kô có ý định quảng cáo, mục đích của mình là THÔNG TIN THUỐC chính xác hơn bạn ạ....
  Mẹ cháu ơi
  Chỉ giùm em bác sĩ DD nào đến nhà tư vấn dinh dưỡng cho con em được ko?
  EM ở riêng,sinh con lần đầu nên cần bác sĩ tư vấn 1 số điều.
  Confirm lại sớm cho e nhé
  Thanks:Rose:
  • Avatar của nanit
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 9 năm
  • 14 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #10
  Be nha minh sinh o VietPhap HN, bs ke uong Aquadetrim 2 giot/ngay nhung be van bi rung toc nhieu, k hieu co phai van thieu D khong? lam the nao cac Me nhi? Minh hoi BS Ha o VF thi BS noi la khong sao nhung minh van nghi la thieu D. Ai co kinh nghiem chia se voi minh nhe!!!
  • Avatar của Bill' Mom
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 10 năm
  • 684 Bài viết

  • 459 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #11
  Trích dẫn Nguyên văn bởi nanit Xem bài viết
  Be nha minh sinh o VietPhap HN, bs ke uong Aquadetrim 2 giot/ngay nhung be van bi rung toc nhieu, k hieu co phai van thieu D khong? lam the nao cac Me nhi? Minh hoi BS Ha o VF thi BS noi la khong sao nhung minh van nghi la thieu D. Ai co kinh nghiem chia se voi minh nhe!!!
  Giống nhà tớ, nhưng tớ cho uống mỗi một giọt, có lúc quên không uống.Kết quả con cũng bị rụng tóc tơi tả.Bác sĩ Hà cũng bảo em tăng lên 2 giot/ ngày vì con tớ phát triển tương đối khá ( trộm vía con) nên nhu cầu D cũng cao hơn.Em cũng cho con ra ngoai nhiều hơn, uống tăng len 2 giọt thấy cũng khả quan hơn rồi.Bạn thử hỏi bác sĩ xem tăng lên 3 giọt có sao khong?Con tớ bây giờ không thấy rụng tóc nữa.Nếu con bạn cân nặng và chiều cao phát triển tốt thì bạn hỏi bác sĩ xem có cần uống thêm giọt nữa không?
  • 743 Bài viết

  • 169 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #12
  Trích dẫn Nguyên văn bởi nanit Xem bài viết
  Be nha minh sinh o VietPhap HN, bs ke uong Aquadetrim 2 giot/ngay nhung be van bi rung toc nhieu, k hieu co phai van thieu D khong? lam the nao cac Me nhi? Minh hoi BS Ha o VF thi BS noi la khong sao nhung minh van nghi la thieu D. Ai co kinh nghiem chia se voi minh nhe!!!
  Bi nhà mình mới đẻ ra rất nhiều tóc, cũng uống như vậy hàng ngày và 2 tuần nay thì bị rụng tóc (hàng ngày nhìn thấy trên gối vì sợi tóc khá dài). Hỏi bác Hà, bác bảo không sao nên cũng yên tâm, vì bác ý rất giỏi, có kinh nghiệm. Bác còn bảo là uống D3 rồi thì ko cần phơi nắng, thích phơi thì phơi nhưng không bắt buộc. Miễn là bé vẫn lên cân và phát triển chiều cao theo chuẩn là được. Từ đấy mình không lo lắng nữa. Các bà thì nói là rụng tóc máu cũng là bình thường.
  Chết vì tình là cái chết bất thình lình nhưng mà rất thường tình đối với mình :LoveStruc:
  • Avatar của Me Ti Suu
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 10 năm
  • 484 Bài viết

  • 1,999 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #13
  Cho mình hỏi một chút là uống vitamin D có bắt buộc phải uống kèm canxi không? Đợt trước mình cho bé nhà mình 3t đi khám bsi Yến ở VF, bác có kê đơn là Aquadetrim và canxi. Canxi là ống thủy tinh 5ml ý. Tuy nhiên bé nhà mình cứ uống cái đó là lại khó chịu, rồi có lần trớ ra. Vì vậy mình đang phân vân không biết có bắt buộc không, chứ uống được tí thuốc mà lại mất bữa ăn thì tiếc lắm.
  • Avatar của Mẹ Ổi
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 11 năm
  • 1,024 Bài viết

  • 749 Được cảm ơn

  #14
  Trích dẫn Nguyên văn bởi tocxuden Xem bài viết
  Con mình uống Aquadetrim từ khi bé 1 tháng tuổi. Mỗi ngày 2 giọt, có thời điểm 4 giọt, theo chỉ định của bác sĩ Hải ở VDD.CHỉ có điều hôm vừa rồi bé đi khám Bác sĩ Hào thì bs lại khuyên k nên dùng vì k có tác dụng. Bs Hào khuyên dùng D3 BON. Mình thì vãn tin dùng Aquadetrim vì thấy nó cũng được nhập khảu chính thống và thấy uống hàng ngày như thế yên tâm hơn là uống 1 liều như D3 BON.
  Lạ thế, không có tác dụng nghĩa là sao? Chính bác sĩ Hào kê cho con mình Aquadetrim mà.
  • 158 Bài viết

  • 4 Được cảm ơn

  #15
  Bé nhà mình cũng uống Sterogyl, sắp hết 1 lọ đầu tiên từ lúc mới sinh rồi. Sắp tới phải đi mua thì cứ mua loại Aqua... này luôn nhỉ? Hay là nên tham vấn bác sĩ hả các mẹ?
  BTW, bài giới thiệu về thuốc bị vỡ font hay sao í nhỉ? Em không đọc được chứ nào cả Huhu
  • Avatar của tocxuden
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 10 năm
  • 142 Bài viết

  • 26 Được cảm ơn

  #16
  @Me Oi: Em k biết đc sao Bs Hào lại nói thế. Em cho con uống Aqua suốt 3 tháng liên tục đấy. Bsi Hải thì kê cho uóng, còn đến khi khám Bsi Hào thì lại kêu k có tác dụng, biết tin như thế nào cho đúng bi giờ? Em tạm thời dừng cho con uống vì mùa hè, có nắng rồi, tha hồ tắm nắng.
  • 13 Bài viết

  • 7 Được cảm ơn

  #17
  Theo kinh nghiệm của mình thì như thế này:

  1. Bé từ một tháng đến 18 tháng tuổi, rất cần D3, uống mỗi ngày 1 - 2 giọt (dự phòng). Không nên uống thường xuyên, nhất là mùa nắng.

  2. Bé từ 18 tháng tuổi trở lên, giảm bớt hoặc không cho uống D3, vì lúc này bé đã lớn, ăn được nhiều thứ có D3 và Canxi. Nên chú trọng tới khẩu phần ăn của bé, đặc biệt là lúc bé mọc răng. Mỗi tuần phải ăn xen kẽ 2 đến 3 lần tôm cua, rau mồng tơi, rau đay, mướp (lấy nước). . . Thường xuyên cho bé vận động ngoài trời vào buổi sáng (tốt nhất), nếu có điều kiện nên chỡ bé ra công viên cho bé chơi, vừa bổ sung D3 vừa khám phá mọi thứ sung quanh. Nếu "lỡ" gặp người yêu cũ, thì mẹ nó cũng đừng có lơ là với bé nhé! Chắc tuần sau mẹ sẽ chỡ bé ra công viên thường hơn.

  3. Phải tìm D3 "xịn", bây giờ thị trường có nhiều hàng không bảo đảm chất lượng. Đến các tiệm thuốc lớn, có uy tín mà mua, mua linh tinh hoặc không rõ xuất xứ thì không nên. Nên chú ý tới toa thuốc của bác sĩ nhi có uy tín, thường là thuốc xịn.

  4. Nếu các mẹ còn phân vân, không biết cho bé uống như thế nào, thì các mẹ cũng có thể nhờ "quyền trợ giúp" từ các bác sĩ nhi thông qua tổng đài tư vấn 1088.

  5. Cuối cùng cho "chắc cú", các mẹ hãy "ra lệnh" cho ông xã (hoặc ông hàng xóm cũng được) chỡ tới bệnh viện khám toàn diện. Thế là xong!
  Chỉnh sửa lần cuối bởi Bố Mina; 26/10/2008 vào lúc 12:36 PM.
  Mina (Thuỷ Tiên) là con của tui đó! Chính xác 99,9% . . ?
  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 60 Bài viết

  • 12 Được cảm ơn

  #18
  "Mina (Thủy Tiên) là con của bố Phương đó! Chính xác 99,9% ...?"

  Úi giời!!! Không biết đã thử ADN chưa mà chắc cú thế.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 60 Bài viết

  • 12 Được cảm ơn

  #19
  Liên quan đến VTM D3 Aquadetrim: Tôi vừa mua 1 lọ hôm qua xong. Vào trung tâm dược Ngọc Khánh chỗ công ty Cổ phần dược phẩm TBYT Hà Nội bán đầy. Mua cả thùng 45K/lọ, mua lẻ 48K/lọ, mua hiệu thuốc ngoài 50K/lọ. Nó là thuốc của Ba Lan (Poland)
  • Avatar của Van Hy
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 9 năm
  • 14 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #20
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Ga cong nghiep Xem bài viết
  Cho mình hỏi một chút là uống vitamin D có bắt buộc phải uống kèm canxi không? Đợt trước mình cho bé nhà mình 3t đi khám bsi Yến ở VF, bác có kê đơn là Aquadetrim và canxi. Canxi là ống thủy tinh 5ml ý. Tuy nhiên bé nhà mình cứ uống cái đó là lại khó chịu, rồi có lần trớ ra. Vì vậy mình đang phân vân không biết có bắt buộc không, chứ uống được tí thuốc mà lại mất bữa ăn thì tiếc lắm.

  Không bắt buộc uống cùng đâu bạn ơi! Bằng chứng là Hy nhà mình bị đổ mồ lạnh ở chân, bác sỹ chỉ định mỗi ngày 2 giọt Aquadetrim lâu dài,nhưng canxi thì chỉ uống 10 trong 1 tháng thôi (kèm theo lời dặn cho bé tắm nắng sớm mỗi ngày ít nhất 15 phút.)
 • Trang 1/9

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2
 • ...
 • 9