Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Sos! bé bị lỵ tái đi tái lại trong hai tháng

 • 0 Lượt chia sẻ
 • 7.81K Lượt đọc
 • 33 Trả lời

 • Trang 1/2

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
  • Avatar của ruada8x
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 13 năm
  • 158 Bài viết

  • 461 Được cảm ơn

  #1
  mod oi,may em thieu font hay loi ma bai em go hang chuc lan ko duoc.Giup em voi
  Cỏch đõy hai thỏng,bộ nhà em được 7 thỏng em cú cho về bà ngoại,cú đI sang 1 lớp học chơI,sau đú về chỏu bị đI ngoài .Em đưa chỏu lờn nhi tw thỡ bs xỏc định là lỵ trực khuẩn.Cho ks Dutased điều trị,5 ngày sau chỏu khỏi nhưng em vẫn cho uonngs hết 7 ngày.
  Khoảng 1 tuần sau con em gỏI chồng ở quờ bị tưong tự cú đưa ra nhà em khỏm và điều trị lỵ trực khuẩn tại nhà em.Tiếp theo chỏu đI phõn vẫn lỳc khuõn,lỳc nhóo.Nhưng em vẫn cho về bà nội vỡ đinh sửa nhà,về thỡ chỏu bị sốt kốm theo đI ngoài.Em lại cho lờn Nhi tw,xột nghiệm phõn thấy cú kộn amip trong phõn.Lại dựng Flagyl.Sau 5 ngày chỏu khỏi.
  Sau đú đựoc 4 ngày ,gần nhà cú 1 bạn bị sốt và loạn khuẩn mà mẹ bộ ko biết,cho bộ sang nhà em chơi.Khi đang cho bộ ăn thỡ thấy bộ nhà em hỏo hức đũi,đỳt ngay 1 thỡa vào miệng.Hai tiếng sau con lại đI ngaũi,lại xột nghiờm phõn
  Bc ++
  Hc++
  Nấm +
  Sau 7 ngày Dutased,lại đI phõn đẹp,thành khuõn.
  Nhưng sau 3 ngày lại đI ngoài,đI toàn như mủ mũi,mút rặn,ngày đI 10 lần kộm theo sốt.Bs cú chỉ địng làm xột nghiệm phõn,kết quả là
  Amip ++
  Bs lại kờ uống Flagyl,đắng khủng khiếp,uống vào nụn ra.Bộ lại kốm theo sốt,em hỏi thỡ bs kờu là Lỵ gõy ra sốt nhưng em tỡm tài liệu trờn mạng thỡ lại ghi nếu là lỵ amip thỡ ko gõy sốt.Hay đõy là sốt virut kốm theo lỵ ạ?
  Cả gia đỡnh em hiện nay hoang mang vụ cựng,em đó nghỉ ở nhà trụng chỏu,bỏt đĩa đồ ăn em đều tiệt trung cẩn thận,nhà cửa ai đến đều khen sạch sẽ gọn gàng.Em cũng rất cẩn thận trong việc chăm con mà sao con lại bị đI bị lại thế này?Mong cỏc bố cỏc mẹ hóy cho em lời khuyờn về việc điều trị và chăm súc bộ.Hiện nay em cảm thấy tuyệt vọng vụ cựng.Em cú nờn cho bộ lờn viện nằm điều trị ko ạ?Vỡ 3 lần trước em đưa con lờn thỡ bs chỉ cho đơn thuốc rồi cho về.Hai thỏng rồi con chỉ lờn 4lạng,vẫn chưa mọc răng,bộ hiện nay trũn 9 thỏng ạ
  Xin lỗi cỏc bố mẹ vỡ ko biết sao em gừ hàng chục lần mà font vẫn bị lỗi

 1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


  • 1,250 Bài viết

  • 388 Được cảm ơn

  #2
  :Sad::Sad::Sad:
  Tư vấn miễn phí bệnh trẻ em Thời gian 18 - 20h hàng ngày SĐT: 04.3991.8004
  • Avatar của gigisusu
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 11 năm
  • 699 Bài viết

  • 160 Được cảm ơn

  Thành viên tích cực 2018
  #3
  Hic, mẹ nó ơi. Chữ thế này ai thì chắc đi chuyên gia giải mật mã cũng ko giải ra quá, hihi. Post lại đi mẹ ruada ơi.
  • 14,577 Bài viết

  • 1,737 Được cảm ơn

  #4
  Sao máy mình vẫn đọc được mà...
  Thôi để mình thử chỉnh font này xem mọi người đọc được không nhé.

  mod oi,may em thieu font hay loi ma bai em go hang chuc lan ko duoc.Giup em voi

  C¸ch ®©y hai th¸ng,bÐ nhµ em ®­îc 7 th¸ng em cã cho vÒ bµ ngo¹i,cã ®I sang 1 líp häc ch¬I,sau ®ã vÒ ch¸u bÞ ®I ngoµi .Em ®­a ch¸u lªn nhi tw th× bs x¸c ®Þnh lµ lþ trùc khuÈn.Cho ks Dutased ®iÒu trÞ,5 ngµy sau ch¸u khái nh­ng em vÉn cho uonngs hÕt 7 ngµy.
  Kho¶ng 1 tuÇn sau con em g¸I chång ë quª bÞ t­ong tù cã ®­a ra nhµ em kh¸m vµ ®iÒu trÞ lþ trùc khuÈn t¹i nhµ em.TiÕp theo ch¸u ®I ph©n vÉn lóc khu©n,lóc nh•o.Nh­ng em vÉn cho vÒ bµ néi v× ®inh söa nhµ,vÒ th× ch¸u bÞ sèt kÌm theo ®I ngoµi.Em l¹i cho lªn Nhi tw,xÐt nghiÖm ph©n thÊy cã kÐn amip trong ph©n.L¹i dïng Flagyl.Sau 5 ngµy ch¸u khái.
  Sau ®ã ®ùoc 4 ngµy ,gÇn nhµ cã 1 b¹n bÞ sèt vµ lo¹n khuÈn mµ mÑ bÐ ko biÕt,cho bÐ sang nhµ em ch¬i.Khi ®ang cho bÐ ¨n th× thÊy bÐ nhµ em h¸o høc ®ßi,®ót ngay 1 th×a vµo miÖng.Hai tiÕng sau con l¹i ®I ngaßi,l¹i xÐt nghiªm ph©n
  Bc ++
  Hc++
  NÊm +
  Sau 7 ngµy Dutased,l¹i ®I ph©n ®Ñp,thµnh khu©n.
  Nh­ng sau 3 ngµy l¹i ®I ngoµi,®I toµn nh­ mñ mòi,mãt rÆn,ngµy ®I 10 lÇn kÐm theo sèt.Bs cã chØ ®Þng lµm xÐt nghiÖm ph©n,kÕt qu¶ lµ
  Amip ++
  Bs l¹i kª uèng Flagyl,®¾ng khñng khiÕp,uèng vµo n«n ra.BÐ l¹i kÌm theo sèt,em hái th× bs kªu lµ Lþ g©y ra sèt nh­ng em t×m tµi liÖu trªn m¹ng th× l¹i ghi nÕu lµ lþ amip th× ko g©y sèt.Hay ®©y lµ sèt virut kÌm theo lþ ¹?
  C¶ gia ®×nh em hiÖn nay hoang mang v« cïng,em ®• nghØ ë nhµ tr«ng ch¸u,b¸t ®Üa ®å ¨n em ®Òu tiÖt trung cÈn thËn,nhµ cöa ai ®Õn ®Òu khen s¹ch sÏ gän gµng.Em còng rÊt cÈn thËn trong viÖc ch¨m con mµ sao con l¹i bÞ ®I bÞ l¹i thÕ nµy?Mong c¸c bè c¸c mÑ h•y cho em lêi khuyªn vÒ viÖc ®iÒu trÞ vµ ch¨m sãc bÐ.HiÖn nay em c¶m thÊy tuyÖt väng v« cïng.Em cã nªn cho bÐ lªn viÖn n»m ®iÒu trÞ ko ¹?V× 3 lÇn tr­íc em ®­a con lªn th× bs chØ cho ®¬n thuèc råi cho vÒ.Hai th¸ng råi con chØ lªn 4l¹ng,vÉn ch­a mäc r¨ng,bÐ hiÖn nay trßn 9 th¸ng ¹
  Xin lçi c¸c bè mÑ v× ko biÕt sao em gâ hµng chôc lÇn mµ font vÉn bÞ lçi
  • 14,577 Bài viết

  • 1,737 Được cảm ơn

  #5
  Trích dẫn Nguyên văn bởi ruada8x Xem bài viết
  mod oi,may em thieu font hay loi ma bai em go hang chuc lan ko duoc.Giup em voi

  C¸ch ®©y hai th¸ng,bÐ nhµ em ®­îc 7 th¸ng em cã cho vÒ bµ ngo¹i,cã ®I sang 1 líp häc ch¬I,sau ®ã vÒ ch¸u bÞ ®I ngoµi .Em ®­a ch¸u lªn nhi tw th× bs x¸c ®Þnh lµ lþ trùc khuÈn.Cho ks Dutased ®iÒu trÞ,5 ngµy sau ch¸u khái nh­ng em vÉn cho uonngs hÕt 7 ngµy.
  Kho¶ng 1 tuÇn sau con em g¸I chång ë quª bÞ t­ong tù cã ®­a ra nhµ em kh¸m vµ ®iÒu trÞ lþ trùc khuÈn t¹i nhµ em.TiÕp theo ch¸u ®I ph©n vÉn lóc khu©n,lóc nh·o.Nh­ng em vÉn cho vÒ bµ néi v× ®inh söa nhµ,vÒ th× ch¸u bÞ sèt kÌm theo ®I ngoµi.Em l¹i cho lªn Nhi tw,xÐt nghiÖm ph©n thÊy cã kÐn amip trong ph©n.L¹i dïng Flagyl.Sau 5 ngµy ch¸u khái.
  Sau ®ã ®ùoc 4 ngµy ,gÇn nhµ cã 1 b¹n bÞ sèt vµ lo¹n khuÈn mµ mÑ bÐ ko biÕt,cho bÐ sang nhµ em ch¬i.Khi ®ang cho bÐ ¨n th× thÊy bÐ nhµ em h¸o høc ®ßi,®ót ngay 1 th×a vµo miÖng.Hai tiÕng sau con l¹i ®I ngaßi,l¹i xÐt nghiªm ph©n
  Bc ++
  Hc++
  NÊm +
  Sau 7 ngµy Dutased,l¹i ®I ph©n ®Ñp,thµnh khu©n.
  Nh­ng sau 3 ngµy l¹i ®I ngoµi,®I toµn nh­ mñ mòi,mãt rÆn,ngµy ®I 10 lÇn kÐm theo sèt.Bs cã chØ ®Þng lµm xÐt nghiÖm ph©n,kÕt qu¶ lµ
  Amip ++
  Bs l¹i kª uèng Flagyl,®¾ng khñng khiÕp,uèng vµo n«n ra.BÐ l¹i kÌm theo sèt,em hái th× bs kªu lµ Lþ g©y ra sèt nh­ng em t×m tµi liÖu trªn m¹ng th× l¹i ghi nÕu lµ lþ amip th× ko g©y sèt.Hay ®©y lµ sèt virut kÌm theo lþ ¹?
  C¶ gia ®×nh em hiÖn nay hoang mang v« cïng,em ®· nghØ ë nhµ tr«ng ch¸u,b¸t ®Üa ®å ¨n em ®Òu tiÖt trung cÈn thËn,nhµ cöa ai ®Õn ®Òu khen s¹ch sÏ gän gµng.Em còng rÊt cÈn thËn trong viÖc ch¨m con mµ sao con l¹i bÞ ®I bÞ l¹i thÕ nµy?Mong c¸c bè c¸c mÑ h·y cho em lêi khuyªn vÒ viÖc ®iÒu trÞ vµ ch¨m sãc bÐ.HiÖn nay em c¶m thÊy tuyÖt väng v« cïng.Em cã nªn cho bÐ lªn viÖn n»m ®iÒu trÞ ko ¹?V× 3 lÇn tr­íc em ®­a con lªn th× bs chØ cho ®¬n thuèc råi cho vÒ.Hai th¸ng råi con chØ lªn 4l¹ng,vÉn ch­a mäc r¨ng,bÐ hiÖn nay trßn 9 th¸ng ¹
  Xin lçi c¸c bè mÑ v× ko biÕt sao em gâ hµng chôc lÇn mµ font vÉn bÞ lçi

  Ơ thì ra bạn viết font là .Vntime. Dùng forn Times New Roman or Arial thôi cho tiện nhé. Tờ vừa hì hục gõ lại...hihihi...Mời Bs ngomanhdinh tham khảo và tư vấn nè :Kiss:

  Cách đây 2 tháng, bé nhà em được 7 tháng em có cho về bà ngoại, có đi sang 1 lớp học chơi. Sau đó về cháu bị đi ngoài. Em đưa cháu lên Nhi TW thì bs xác định là lỵ trực khuẩn. cho ks Dutased điều trị, 5 ngày sau cháu khỏi nhưng em vẫn cho uống hết 7 ngày.
  Khoảng 1 tuần sau, con em gái chồng ở quê bị tương tự, có đưa ra nhà em khám và điều trị lỵ trực khuẩn tại nhà em. Tiếp theo cháu đi phân vẫn lúc khuân lúc nhão. Nhưng em vẫn cho về bà nội vì định sửa nhà. Về thì cháu bị sốt kèm theo đi ngoài. Em lại cho lên Nhi TW, xét nghiệm phân thấy có kén amip trong phân. Lại dùng Flagyl. Sau 5 ngày cháu khỏi. sau đó được 4 ngày, gần nhà có 1 bạn bị sốt và loạn khuẩn mà mẹ bé không biết cho bé sang nhà em chơi. Khi đang cho bé ăn thì thấy bé nhà em háo hức đòi, đút ngay 1 thìa vào miệng. hai tiếng sau con lại đi ngoài, xét nghiệm phân
  Bc ++
  Hc ++
  Nấm +
  Sau 7 ngày Dutased, lại đi phân đẹp, thành khuân
  Nhưng sau 3 ngày lại đi ngoài, đi toàn như mủ mũi, mót rặn, ngày đi 10 kần kèm theo sốt. bs có chỉ định làm xét nghiệm phân. Kết quả là
  Amip ++
  Ns lại kê úông Flagyl, đắng khủng khiếp, uống vào nôn ra. Bé lại kèm theo sốt, em hỏi thì bs kêu là Lỵ gây sốt nhưng em tìm tài liệu trên mạng thì lại ghi nếu là lỵ amip thì ko gây sốt. hay đây là sốt virus kèm theo lỵ ạ?
  Cả gia đình em hiện nay hoang mang vô cùng, em đã nghỉ ở nàh trông cháu, bát đĩa đồ ăn em đều tiệt trùng cẩn thận, nhà cửa ai đến đều khen sạch sẽ gọn gàng. Em cũng rất cẩn thận trong việc chăm con mà sao con lại bị đi lại thế này? Mong các bố các mẹ hãy cho em lời khuyên về việc điều trị và chăm sóc bé. Hiện nay em cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Em có nên cho bé lên viện nằm điều trị ko ạ? Vì 3 lần trước em đưa con lên thì bs chỉ cho đơn thúôc rồi cho về. 2 tháng rồi con chỉ lên 4 lạng, vẫn chưa mọc răng, bé hiện nay tròn 9 tháng ạ.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của ruada8x
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 13 năm
  • 158 Bài viết

  • 461 Được cảm ơn

  #6
  Vâng,cám ơn chị
  Máy e lúc thì gõ được,lúc lại ko
  Trong hai tháng nay thì gần như món duy nhất của cháu là bột thịt gà cà rốt và bú mẹ.Khi tiêu chảy thì ngoài kháng sinh ra có uống men tiêu hoá entergomina,nutrozinc và bù oresol.nhưng mỗi lần ăn bột rất ít dù em đã để 3 tiếng mới cho ăn.Uống thuốc thì khóc ghê gớm.
  Sáng nay con uống Ks Flagyl xong là nôn ra,mẹ lai cho uống lại mà mẹ khóc con khóc!!:Crying:
  Hôm nay quần áo đồ chơi của cháu em đổ nước sôi vào hết.Bát đũa ăn thì em có máy tiệt trùng rồi
  Ông bà nội ngoại mắng em kinh khủng,kêu là mày nuôi con sách vở quá,khoa học quá nên mới thế,chứ con ở quê bẩn mà có sao đâu!:Worried:
  Em học nấu bột trên viện dinh dưỡng,cũng vào blog mẹ tôm học cách cho con chơi để biết đói,ko ép con ăn,vào blog mẹ Ổi để học cách tập cho con ăn thô.Nhưng con nhà em nó chả ăn đựoc 6oml như anh Mit,chỉ giỏi lắm 30 ml bột là lắc đầu.
  Em đã làm thánh công phomai tươi như bác Freida hướng dẫn nhưng chưa 1 lần cho con ăn thử vì 2 tháng qua bụng con chưa lúc nào làm mẹ yên tâm.
  Hai tháng là 2 lần Bạch mai,2 lần Nhi,2 lần Xanh pôn và gần 10 lần bs khám tại nhà,5 lần xét nghiêm phân
  Các bố mẹ có kinh nghiệm gì xin hãy giúp mẹ con em với!
  • 329 Bài viết

  • 377 Được cảm ơn

  #7
  Trích dẫn Nguyên văn bởi ruada8x Xem bài viết
  Vâng,cám ơn chị
  Máy e lúc thì gõ được,lúc lại ko
  Trong hai tháng nay thì gần như món duy nhất của cháu là bột thịt gà cà rốt và bú mẹ.Khi tiêu chảy thì ngoài kháng sinh ra có uống men tiêu hoá entergomina,nutrozinc và bù oresol.nhưng mỗi lần ăn bột rất ít dù em đã để 3 tiếng mới cho ăn.Uống thuốc thì khóc ghê gớm.
  Sáng nay con uống Ks Flagyl xong là nôn ra,mẹ lai cho uống lại mà mẹ khóc con khóc!!:Crying:
  Hôm nay quần áo đồ chơi của cháu em đổ nước sôi vào hết.Bát đũa ăn thì em có máy tiệt trùng rồi
  Ông bà nội ngoại mắng em kinh khủng,kêu là mày nuôi con sách vở quá,khoa học quá nên mới thế,chứ con ở quê bẩn mà có sao đâu!:Worried:
  Em học nấu bột trên viện dinh dưỡng,cũng vào blog mẹ tôm học cách cho con chơi để biết đói,ko ép con ăn,vào blog mẹ Ổi để học cách tập cho con ăn thô.Nhưng con nhà em nó chả ăn đựoc 6oml như anh Mit,chỉ giỏi lắm 30 ml bột là lắc đầu.
  Em đã làm thánh công phomai tươi như bác Freida hướng dẫn nhưng chưa 1 lần cho con ăn thử vì 2 tháng qua bụng con chưa lúc nào làm mẹ yên tâm.
  Hai tháng là 2 lần Bạch mai,2 lần Nhi,2 lần Xanh pôn và gần 10 lần bs khám tại nhà,5 lần xét nghiêm phân
  Các bố mẹ có kinh nghiệm gì xin hãy giúp mẹ con em với!
  Bạn thử dùng cách này nhé:lấy 1 ít rau sam,luộc lên rồi lấy nước đó cho nấu cháo hoặc bột cho bé ăn.Rau sam là 1 trong những vị thuốc chữa lỵ trực khuẩn vô cùng tốt của Đông Y đó.Vì trong rau sam có kháng sinh sát trùng rất tốt.Thử xem.Còn nếu kg nó cũng vô hại mà.Chúc bé mau khỏi nhé.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của Mẹ Pink
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 12 năm
  • 461 Bài viết

  • 112 Được cảm ơn

  #8
  Bé nhà tớ cũng bị Bạch cầu 2 tháng rồi chữa ko khỏi. 3 tháng mà chỉ dc có 5kg, lại chưa có điều kiện đi đến Viện Nhi TW, đau lòng quá :Sad:
  Yêu con nhất trên đời!
  • 1,250 Bài viết

  • 388 Được cảm ơn

  #9
  chị Thảo à
  nếu uống thuốc hết ngày mai mà không đỡ ( bao gồm cả efferalgan 80mg) cho cháu lên viện nhi TW, mẹ cháu nói thế mình đau lòng không kém. lên nhi TW cho ZZ vào khám tự nguyện, nếu có khó khăn gì mình sẽ nhờ BS bên ấy.

  :Sick::Sick::Sick::Sad::Sad::Sad:
  Tư vấn miễn phí bệnh trẻ em Thời gian 18 - 20h hàng ngày SĐT: 04.3991.8004
  • Avatar của oneday83
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 10 năm
  • 128 Bài viết

  • 49 Được cảm ơn

  #10
  Bé nhà mình trước cũng bị như bạn, xét nghiệm phân là lỵ trực khuẩn, BS kê kháng sinh và men tiêu hóa dùng trong 7 ngày xong khám lại. Mình đã mua thuốc về định cho con uống nhưng tham khảo trên diễn đàn thấy các mẹ bảo là bệnh lỵ dùng là cỏ sữa chữa tốt hơn là dùng thuốc tây y, vì dùng tây y lâu khỏi mà hay bị lại nên mình không dùng thuốc cho con mà dùng cây cỏ sữa tuơi (20g/ngày) sắc lấy nước cho bé uống, uống có 3 ngày thì khỏi tiệt hẳn, phân đẹp cực. xét nghiệm phân thi OK, không có vấn đề gì. Thật sự phải cảm ơn diễn đàn vì mình học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm quý của các mẹ trên diễn đàn này.
  Trứoc khi bạn mở TP nhớ tham khảo mục lục vì mình thấy có nhiều TP về bệnh lỵ lắm, bạn vào đấy xem nhé
  Đây là bài viết " Bài thuốc từ cây cỏ sữa " của GS Đỗ Tất Lợi, bạn có thể tham khảo

  GS. TS ĐỖ TẤT LỢI
  Thừa kế và sử dụng thật tốt những kinh nghiệm sử dụng và chế biến những vị thuốc trong y học cổ truyền từ lâu đời của ông cha chúng ta, là một mục tiêu hàng đầu của phương châm "Kết hợp y dược học cổ truyền và y dược học hiện đại của Nhà nước ta".
  Phương châm này đã được đề ra từ lâu, nhưng ai cũng phải công nhận đến giờ phút này, sự kết hợp giữa hai nền y học vẫn còn lỏng lẻo. Cụ thể ai cho chúng ta thừa kế? Những bài thuốc có giá trị chữa những bệnh nan y, có thầy thuốc nào chịu giới thiệu và phổ biến? Những bài thuốc quý như vậy, hầu hết là cần câu cơm nuôi cả gia đình vị lương y có đơn thuốc quý ấy. Mặc dầu từ cuối năm 1984, theo báo Nhân Dân ra ngày 28/11/1984 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban bố quy định về chế độ thưởng tiền và hiện vật cho những người có môn thuốc gia truyền nổi tiếng, truyền lại cho cơ quan y tế để phục vụ nhân dân. Nhưng hơn 15 năm qua, có bao nhiêu người đã được nhận số tiền thưởng này?
  Gần 60 năm qua, làm công việc tìm cách thừa kế này để giới thiệu cho những người tin dùng thuốc YDHCT tôi chưa hề được một lương y giới thiệu một bài thuốc hay nào có hiệu quả chữa bệnh nan y hay thường gặp. Chúng tôi phải tự tìm đọc các sách cổ. Hoặc may mắn gặp người dân bị bệnh hay thân nhân người bệnh cống hiến bài thuốc. Bài thuốc đầu tiên tôi học được là một bài thuốc chữa kiết lî dùng chữa cho trẻ em. Tình tiết như sau:
  Năm 1939, Chiến tranh thế giới lần 2 bắt đầu. Nhật chiếm Đông Dương. Dân thành phố tìm gia đình ở nông thôn để tránh bom Mỹ. Tôi có một bà cô có con nhỏ 1-2 tuổi bị kiết lî, chữa thuốc tây, thuốc ta mãi không khỏi. Được một người quen chỉ cho dùng một cây thuốc sắc uống mà khỏi. Bà cô thấy tôi đang học dược kể lại và nói thêm có bệnh tây, tàu chữa không khỏi, nhưng chỉ một nắm lá là khỏi. Tôi nhờ cô chỉ dẫn cho biết cây cỏ sữa. Cô dắt tôi ra ngoài sân gạch có những chỗ nối với nhau bằng xi - măng. Cây cỏ sữa hay mọc ở kẽ sân gạch nơi chỗ nối ấy. Quê tôi lại gần đường xe lửa. Cô chỉ cho tôi dọc đường xe lửa có những cục đá vôi lát đường nơi ấy, cây cỏ sữa cũng mọc rất nhiều. Tên khoa học của cây cọ sữa là Euphorbia thymifoblia Burm, thuộc họ Euphobiaceae (họ Thầu dầu). Tôi đã chứng kiến hiệu quả của cây thuốc mới phát hiện (vì trước đó các sách y dược học tây hay đông đều không thấy nói đến), chỉ thấy giới thiệu cây cỏ sữa lớn lá (Euphobia piluliferalin). Còn cây cỏ sữa nhỏ lá không thấy nói đến tác dụng chữa kiết lî.
  CÁCH DÙNG
  Đối với trẻ em, liều dùng hàng ngày là 15-20g cây tươi (có thể dùng tới 50g tươi) dưới dạng thuốc sắc uống.
  Người lớn có thể dùng tới 100-150g cây tươi, cũng dưới dạng thuốc sắc. Thời gian điều trị thường 3-5 ngày là khỏi. Với liều kể trên, không thấy triệu chứng của những tác dụng phụ.
  Tôi học được bài thuốc chữa kiết lî bằng cây cỏ sữa nhỏ lá từ khi còn chưa tốt nghiệp dược sĩ (1943-1944). Sau khi tốt nghiệp tôi có nhiều dịp giới thiệu bài thuốc cho nhiều bệnh nhân lớn tuổi và trẻ em. Ngoài việc dùng cây tươi, tôi còn chế thuốc mà chữa lî bằng cây cỏ sữa dưới dạng thuốc sắc đóng ống hàn kín. Năm 1955, tôi giới thiệu bài thuốc này trên Báo Hà Nội Mới, thì năm 1961 tôi thấy bài thuốc tôi giới thiệu được Viện nghiên cứu Đông y giới thiệu trên Tạp chí Y học thực hành tháng 11 năm 1961 và từ năm 1962-1965, tôi giới thiệu bài thuốc này trong sách "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" in lần thứ nhất. Đến nay sách đã xuất bản 7 lần , và được nhiều người áp dụng, đều thu kết quả tốt.
  • 14,577 Bài viết

  • 1,737 Được cảm ơn

  #11
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Mẹ Pink Xem bài viết
  Bé nhà tớ cũng bị Bạch cầu 2 tháng rồi chữa ko khỏi. 3 tháng mà chỉ dc có 5kg, lại chưa có điều kiện đi đến Viện Nhi TW, đau lòng quá :Sad:
  Sao lại không đi được BV hả em? Phải cố gắng sắp xếp cho bé đi khám sớm đi em à...
  • Avatar của ruada8x
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 13 năm
  • 158 Bài viết

  • 461 Được cảm ơn

  #12
  Sáng nay em đã đưa cháu lên Nhi khám,bs quyết định cho cháu nhập viện nhưng hết giường,3h30 mới có phòng nên hiện tại e đang đưa cháu về.
  Về nhà bố và bà nội lại phản đối ko cho nhập viện vì nằm viện xa,vất vả,lại lắm bệnh tật:RollingEy:
  Ngày hôm qua cháu chỉ uống kháng sinh còn oresol,men tiêu hoá và kẽm thì ko uống.Vì uống nhiều thuốc cháu ghê cổ nôn ra
  Sáng nay cháu đi ra cả mấy giọt máu tươi và vẫn sốt,cứ sốt xong lại tự hạ xong lại sốt.:Crying:
  Trước khi mở đề tài này em đã nghiên cứu rất kĩ,lỵ trực khuẩn sẽ dùng thuốc khác và lỵ amip sẽ dùng thuốc khác.
  Trong đề tài về cỏ sữa có mẹ mua về con uống ko khỏi mà nặng hơn, khiến e phân vân quá,e khi còn bé bà ngoại cũng cho uống cỏ sữa.Nhưng bây giờ e lại giống như là viêm đại tràng.
  Trong topic mà có 1 mẹ mở ra(nay đã xoá) có nhắc đến vỏ măng cụt sắc,lá mơ,lá nhót.Ko biết lỵ amip chữa có khỏi ko ạ hay là e thử hết từng loại một.?Bản thân bé nhà e bột cà rốt chuối xanh đã ăn nhưng vì lười ăn nên e ko biết có tác dụng hay ko.
  Thật ra nếu đi 4,5 lần 1 ngày thì mẹ còn bĩnh tĩnh mà lựa chọn nhưng cứ ngày đầu tiên đi hơi lỏng là đến ngày thứ 2 cháu đi 9,10 lần 1 ngày làm mẹ hoảng sợ vô cùng luôn.:Worried:
  Hiện nay e đang nghiên cứu tiệt trùng nhà cửa ,bố mẹ nào có kinh nghiệm xin chỉ cho e thêm cùng với chữa bệnh cho cháu ạ.
  Hôm nay e lên Nhi cũng gặp 4,5 mẹ cùng cảnh con ốm,xét nghiệm phân,cho thuốc,khỏi,bị lại.Buồn quá các mẹ ạ,xót xa quá!:mad:
  • 1,031 Bài viết

  • 269 Được cảm ơn

  #13
  Mẹ nó thử cho uống củ hoàng liên xem. Mình thấy nói Hoàng Liên cũng có tác dụng chữa lỵ mà.
  2hj6p7
  • 2,373 Bài viết

  • 3,691 Được cảm ơn

  Thành viên tích cực 2018
  #14
  Bột carot chuối xanh chỉ có tác dụng cầm đi ngoài và ổn định tiêu hoá thôi em.

  Nếu em không muốn theo tây y thì đúng như mấy mẹ chỉ dẫn là dùng rau sam ấy để chữa kiết lị amip rất tốt (đi ngoài ra máu, rặn nhưng không đi được), lá mơ cũng được.
  vỏ của măng cụt, tai quả hồng cũng là phương tốt để chữa đi ngoài nhưng hình như không hiệu quả đối với kiết lỵ mà hiệu quả với lỵ trực khuẩn

  Hoàng liên là kháng sinh của đông y nên cũng dùng được nhưng đắng lắm và hay được dùng trong viêm tai mũi họng thôi.
  • Avatar của dinhthivi
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 10 năm
  • 34 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #15
  Bé nhà e ngày đi khoảng 3-4 lần, phân sống và thỉnh thoảng có màu xanh. Có mẹ nào biết hiện tượng đó là gì không?2 tuần trước e đi khám bs bảo bị lỵ, sau đó e có uống thuốc và khỏi . Bây giờ bé lại bị hiện tượng trên. E lo quá, ko biết có nên đi khám ko?. Các mẹ trả lời nhanh hộ e được ko. E cám ơn nhiều.
  • Avatar của ruada8x
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 13 năm
  • 158 Bài viết

  • 461 Được cảm ơn

  #16
  Bé nhà em vừa lên điều trị tại Viện Nhi ba ngày.Tại khoa Điều trị Tự nguyện
  Không cho con đi thì không yên tâm,đi rồi thì cảm thấy chán vô cùng,Xét nghiệm phân thì chung chung,chủ yếu là truyền,:Surprise:
  ngày hôm qua cháu đi 1 lần và hôm nay buổi sáng 1 lần,phân vẫn nhiều nhầy và nước nhưng bác sĩ vẫn chỉ định cho cháu ra viện:Worried:
  Em thì cũng cảm thấy quá mệt mỏi với không khí ở viện,đem ko ngủ nổi vì các cháu khóc,xung quanh lại toàn bệnh nặng.
  Thôi mẹ đành đưa con về điều trị tiếp theo đơn mà bác sĩ đã cho,hôm nay con đi 3 lấn rồi,chưa giảm đâu,mẹ vẫn buồn lắm:Crying:
  Các mẹ ơi em tìm trên google thì thấy rau sam là dùng để chữa đi kiết ra máu và chữa lỵ trực khuẩn mà,đâu phải lỵ do amip ạ?
  Hay là các mẹ nhầm ạ?
  • 49 Bài viết

  • 12 Được cảm ơn

  #17
  Lúc trước bé nhà minh lúc 2 tháng cũng bị lị mình cũng đưa đi Nhi khám 2 lần (tức là 10 ngày uống kháng sinh cũng không khỏi. mà toàn loại ks chống chỉ định cho trẻ 6 tháng) sau đó mình được một người bạn giới thiệu đến 1 BS giỏi (đã nhiều tuổi, không mở phòng khám)khám. BS này rất cẩn thận khi cho đơn thuốc và dặn dò rất kỹ về cách cho con uống, tác dụng của các loại thuốc ra sao và còn hẹn là sau 3 ngày phải gọi lại báo cáo tình hình cho bs để còn biết tình hình thay đổi thuốc. Và sau ba ngày thì bé đã hết bị lị. Đang trong tâm trạng rối bời khi điều trị mãi không khỏi gặp được thầy, được thuốc thì còn gì mừng hơn. Vị BS này rất tốt và cẩn thận, trước đây bác ý có học và làm việc bên Pháp mà. Mẹ Rùa ơi đang điều trị ở Nhi thì cứ cố xem sao, nếu thấy không đỡ thì nhắn tin cho mình, mình sẽ cho số ĐT của BS mà xin khám. BS này mình thấy rất tốt vì sau khi chữa khỏi cho bé vài lần mình cũng hay qua nhờ bác ý, mỗi tội bác ý không mở phòng khám nên muốn khám phải gọi điện xin phép nếu bác ý đồng ý mới được đưa sang nhà bác.
  • Avatar của dinhthivi
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 10 năm
  • 34 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #18
  Mẹ trắm cỏ cho mình xin sdt của Bs đó được ko?Con e bị đi lị 2 tuần rồi chưa khỏi. Đã uống ks nhưng ko đỡ. E cảm ơn nhiều. Cháu lại đang bị VPQ, uống thuốc nhiều hình như bệnh lị càng nặng hay sao ý.
  • Avatar của ruada8x
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 13 năm
  • 158 Bài viết

  • 461 Được cảm ơn

  #19
  Cám ơn tất cả các mẹ đã quan tâm tới topic này.
  Vấn đề chữa Lỵ cho con mẹ cháu đã tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.Nếu thành công một ngày không xa mẹ cháu sẽ chia sẻ kinh nghiệm với tất cả các mẹ.
  Cám ơn WTT vì qua đây mẹ cháu đã biết rất nhiều kinh nghiệm và hôm qua mẹ cháu đã tìm được một bác sĩ mà mẹ cháu cảm thấy hoàn toàn yên tâm,đã nhìn thấy mọi vấn đề của cháu.Mẹ cháu hi vọng đây là lần điều trị cuối cùng của cháu.
  Xin phép mod em đóng topic này ở đây.
  • Avatar của Tũn1
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 11 năm
  • 106 Bài viết

  • 14 Được cảm ơn

  #20
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Mẹ Trắm Cỏ Xem bài viết
  Lúc trước bé nhà minh lúc 2 tháng cũng bị lị mình cũng đưa đi Nhi khám 2 lần (tức là 10 ngày uống kháng sinh cũng không khỏi. mà toàn loại ks chống chỉ định cho trẻ 6 tháng) sau đó mình được một người bạn giới thiệu đến 1 BS giỏi (đã nhiều tuổi, không mở phòng khám)khám. BS này rất cẩn thận khi cho đơn thuốc và dặn dò rất kỹ về cách cho con uống, tác dụng của các loại thuốc ra sao và còn hẹn là sau 3 ngày phải gọi lại báo cáo tình hình cho bs để còn biết tình hình thay đổi thuốc. Và sau ba ngày thì bé đã hết bị lị. Đang trong tâm trạng rối bời khi điều trị mãi không khỏi gặp được thầy, được thuốc thì còn gì mừng hơn. Vị BS này rất tốt và cẩn thận, trước đây bác ý có học và làm việc bên Pháp mà. Mẹ Rùa ơi đang điều trị ở Nhi thì cứ cố xem sao, nếu thấy không đỡ thì nhắn tin cho mình, mình sẽ cho số ĐT của BS mà xin khám. BS này mình thấy rất tốt vì sau khi chữa khỏi cho bé vài lần mình cũng hay qua nhờ bác ý, mỗi tội bác ý không mở phòng khám nên muốn khám phải gọi điện xin phép nếu bác ý đồng ý mới được đưa sang nhà bác.
  Me Rua oi, me cho minh xin so dien thoai voi, be nha minh bon thang tuoi cung dang bi ly, uong khang sinh roi nhung duong nhu khong do. Giup minh voi, cam on ban nhieu.
 • Trang 1/2

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2