TƯ THẾ NẰM CHUẨN
1. Bụng bé áp sát bụng mẹ
2. Đầu ngửa tối đa
3. Núm ti ở vị trí môi trên hoặc giữa mũi và môi trên
Sau đó các mẹ chốt khớp ngậm !
H5zxOZX