E dự định đặt cưới ở nhà hàng Đại Hỷ q6 mn cho e xin ít ý kiến.
Mn có thè ưu đãi của nhà hàng cho e mượn để được ưu đãi.
E xin cảm ơn.