_Tre%20em%20HQ%20mac%20trang%20phuc%20truyen%20thong

Học phần "Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi Mầm non" (trước đây là học phần “Giải phẫu sinh lí trẻ”) chương trình đào tạo Cao đẳng Mầm non. Việc nghiên cứu đặc điểm tâm lí, sinh lí trẻ và những qui luật phát triển của nó đặc biệt cần thiết đối với việc nuôi dạy trẻ em. Giáo trình này đề cập đến những đặc điểm phát triển của hệ thần kinh, đặc điểm phát triển của cơ quan phân tích, hệ vận động; hệ tuần hoàn; hệ hô hấp; hệ tiêu hoá; hệ bài tiết....trên cơ sở phân tích đặc điểm phát triển sinh lí của trẻ qua các thời kì, các yêu cầu sư phạm cần thiết trong công tác nuôi dạy trẻ lứa tuổi mầm non.

Giáo trình gồm có 10 chương:

Chương 1: Mở Đầu
Chương 2: HỆ THẦN KINH
Chương 3: CÁC CƠ QUAN PHÂN TÍCH
Chương 4: HỆ VẬN ĐỘNG
Chương 5: CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
Chương 6: HỆ TUẦN HOÀN
Chương 7: HỆ HÔ HẤP
Chương 8: HỆ TIÊU HOÁ
Chương 9: DA VÀ TIẾT NIỆU
Chương 10: HỆ SINH DỤC

dl2


Download