trẻ nhỏ nên cho đi đến mấy chỗ nào đông đông, hoạt bác có cơ hội giao lưu phát biểu thì tốt hơn