Con mình đang học lớp 3 trường thực nghiệm, sang năm đang muốn chuyển cháu ra trường dân lập Nguyễn Siêu, mẹ nào đã có con học ở đó cho biết với nhé, xin cam ơn nhiều!