***CHÍNH THỨC NHẬN ĐẶT CHỖ CHỈ 20TR/CĂN
MỞ BÁN KHÔNG MUA HOÀN TRẢ LẠI TIỀN 100%***
HOTLINE Chủ Đầu Tư: 0938.94.94.04 - 0964.762.748


Nằm trong danh sách dự án đang được mong chờ nhất, Căn Hộ Tecco Town Bình Tân sẽ tạo nên cơn sốt căn hộ dưới 1 tỷ hút hàng với quy mô khủng, đi kèm là nhiều tiện ích cùng vớimức giá quá ưu đãi sẽ là chốn về an cư của 1.600 hộ gia đình

Giới thiệu chung về Khu căn hộ cao cấp Tecco Town - 745Tr/Căn ( 12,8 Tr/M2 )
Quy mô dự án:


Vị Trí: Ngay Góc đường Nguyễn Cửu Phú - Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo A, Bình Tân, TP. HCM
Dự án khu phức hợp với 9 block chung cư cao 21 tầng được quy hoạch với 1.600 căn hộ.
Diện tích khu đất: 50.477,8 m2
Tầng hầm: 21.058 m2
Diện tích sàn căn hộ: 109.814 m2
Diện tích sàn thương mại: 5.097 m2
Diện tích nhà trẻ: 2.223 m2
Diện tích phòng sinh hoạt cộng đồng: 1.503 m2
Diện tích trường học công: 14.000 m2
Diện tích đất cây xanh tập trung: 4.035,3 m2
Diện tích các loại căn hộ: 47,9 - 100,5 m2
Mật độ xây dựng: 30.2%, phần còn lại là công trình công cộng, các tiện ích của dự án.


14572961_898479906950708_6038377286217879473_n-jpg
Nằm trong danh sách dự án đang được mong chờ nhất,Căn Hộ Tecco Town Bình Tân sẽ tạo nên cơn sốt căn hộ dưới 1 tỷ hút hàng với quy mô khủng, đi kèm là nhiều tiện ích cùng vớimức giá quá ưu đãi sẽ là chốn về an cư của hơn 1000 hộ gia đình.


Thiết Kế Mặt Bằng Dư Án Tecco Town Bình Tân
tecco-20town-2fm-e1-ba-b7t-b-e1-ba-b1ng-t-e1-bb-95ng-th-e1-bb-83-tecco-town-jpg
Block Đang bán - Giá Ưu Đãi Tốt Nhất

tecco-20town-2fm-e1-ba-b7t-b-e1-ba-b1ng-e-d-jpg
Nhà mẫu dự án
14572980_898478190284213_818554660576724058_n-jpg
Căn Hộ Tecco Town Bình Tân
[IMG]http://%2A%2A%2Ach%C3%8Dnh%20th%E1%BB%A8c%20nh%E1%BA%ACn% 20%C4%90%E1%BA%B6t%20ch%E1%BB%96%2020tr/C%C4%82N%20M%E1%BB%9E%20B%C3%81N%20KH%C3%94NG%20MU A%20HO%C3%80N%20TR%E1%BA%A2%20L%E1%BA%A0I%20TI%E1% BB%80N%20100%***%20%20HOTLINE%20Ch%E1%BB%A7%20%C4% 90%E1%BA%A7u%20T%C6%B0:%200938.94.94.04%20%20N%E1% BA%B1m%20trong%20danh%20s%C3%A1ch%20d%E1%BB%B1%20% C3%A1n%20%C4%91ang%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20mong %20ch%E1%BB%9D%20nh%E1%BA%A5t,%20c%C4%83n%20h%E1%B B%99%20Tecco%20Town%20s%E1%BA%BD%20t%E1%BA%A1o%20n %C3%AAn%20c%C6%A1n%20s%E1%BB%91t%20c%C4%83n%20h%E1 %BB%99%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi%201%20t%E1%BB%B7%20%20h %C3%BAt%20h%C3%A0ng%20v%E1%BB%9Bi%20quy%20m%C3%B4% 20kh%E1%BB%A7ng,%20%C4%91i%20k%C3%A8m%20l%C3%A0%20 nhi%E1%BB%81u%20ti%E1%BB%87n%20%C3%ADch%20c%C3%B9n g%20v%E1%BB%9Bi%20m%E1%BB%A9c%20gi%C3%A1%20qu%C3%A 1%20%C6%B0u%20%C4%91%C3%A3i%20s%E1%BA%BD%20l%C3%A0 %20ch%E1%BB%91n%20v%E1%BB%81%20an%20c%C6%B0%20c%E1 %BB%A7a%201.600%20h%E1%BB%99%20gia%20%C4%91%C3%ACn h%20%20%20Gi%E1%BB%9Bi%20thi%E1%BB%87u%20chung%20v %E1%BB%81%20Khu%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20cao%20c% E1%BA%A5p%20Tecco%20Town%20-%20745Tr/C%C4%83n%20(%2012,8%20Tr/M2%20)%20%20Quy%20m%C3%B4%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n:% 20%20D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20khu%20ph%E1%BB%A9c%20h %E1%BB%A3p%20v%E1%BB%9Bi%209%20block%20chung%20c%C 6%B0%20cao%2021%20t%E1%BA%A7ng%20%C4%91%C6%B0%E1%B B%A3c%20quy%20ho%E1%BA%A1ch%20v%E1%BB%9Bi%201.600% 20c%C4%83n%20h%E1%BB%99.%20%20Di%E1%BB%87n%20t%C3% ADch%20khu%20%C4%91%E1%BA%A5t:%2050.477,8%20m2%20% 20T%E1%BA%A7ng%20h%E1%BA%A7m:%2021.058%20m2%20%20D i%E1%BB%87n%20t%C3%ADch%20s%C3%A0n%20c%C4%83n%20h% E1%BB%99:%20109.814%20m2%20%20Di%E1%BB%87n%20t%C3% ADch%20s%C3%A0n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i:% 205.097%20m2%20%20Di%E1%BB%87n%20t%C3%ADch%20nh%C3 %A0%20tr%E1%BA%BB:%202.223%20m2%20%20Di%E1%BB%87n% 20t%C3%ADch%20ph%C3%B2ng%20sinh%20ho%E1%BA%A1t%20c %E1%BB%99ng%20%C4%91%E1%BB%93ng:%201.503%20m2%20%2 0Di%E1%BB%87n%20t%C3%ADch%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20 h%E1%BB%8Dc%20c%C3%B4ng:%2014.000%20m2%20%20Di%E1% BB%87n%20t%C3%ADch%20%C4%91%E1%BA%A5t%20c%C3%A2y%2 0xanh%20t%E1%BA%ADp%20trung:%204.035,3%20m2%20%20D i%E1%BB%87n%20t%C3%ADch%20c%C3%A1c%20lo%E1%BA%A1i% 20c%C4%83n%20h%E1%BB%99:%2047,9%20-%20100,5%20m2%20%20M%E1%BA%ADt%20%C4%91%E1%BB%99%2 0x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng:%2030.2%,%20ph%E1%BA%A7n% 20c%C3%B2n%20l%E1%BA%A1i%20l%C3%A0%20c%C3%B4ng%20t r%C3%ACnh%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%99ng,%20c%C3%A1c%2 0ti%E1%BB%87n%20%C3%ADch%20c%E1%BB%A7a%20d%E1%BB%B 1%20%C3%A1n.%20%20%20%20%20%20%20N%E1%BA%B1m%20tro ng%20danh%20s%C3%A1ch%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20%C4 %91ang%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20mong%20ch%E1%BB% 9D%20nh%E1%BA%A5t,%20can%20ho%20tecco%20town%20s%E 1%BA%BD%20t%E1%BA%A1o%20n%C3%AAn%20c%C6%A1n%20s%E1 %BB%91t%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20d%C6%B0%E1%BB%9B i%201%20t%E1%BB%B7%20%20h%C3%BAt%20h%C3%A0ng%20v%E 1%BB%9Bi%20quy%20m%C3%B4%20kh%E1%BB%A7ng,%20%C4%91 i%20k%C3%A8m%20l%C3%A0%20nhi%E1%BB%81u%20ti%E1%BB% 87n%20%C3%ADch%20c%C3%B9ng%20v%E1%BB%9Bi%20m%E1%BB %A9c%20gi%C3%A1%20qu%C3%A1%20%C6%B0u%20%C4%91%C3%A 3i%20s%E1%BA%BD%20l%C3%A0%20ch%E1%BB%91n%20v%E1%BB %81%20an%20c%C6%B0%20c%E1%BB%A7a%20h%C6%A1n%201000 %20h%E1%BB%99%20gia%20%C4%91%C3%ACnh.%20%20Ph%C3%B 9%20h%E1%BB%A3p%20v%E1%BB%9Bi%20xu%20h%C6%B0%E1%BB %9Bng%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20nh%C3%A0%20%E1 %BB%9F%20tr%C3%AAn%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20 l%C3%A0%20t%E1%BA%A1o%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB% 9Dng%20kh%C3%B4ng%20gian%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BA c%20c%E1%BA%A3nh%20quan%20m%E1%BB%9Bi%20%E1%BB%9F% 20c%C3%A1c%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20chung%20c%C6% B0,%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20cao%20t%E1%BA%A7ng,% 20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20Tecco%20Town%20%C4%91%C3% A3%20ch%C3%BA%20tr%E1%BB%8Dng%20thi%E1%BA%BFt%20k% E1%BA%BF%20m%E1%BB%99t%20kh%C3%B4ng%20gian%20xanh% 20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20bao%20b%E1%BB%8Dc%20b%E 1%BB%9Fi%20m%E1%BB%99t%20c%C3%B4ng%20vi%C3%AAn%20c %C3%A2y%20xanh%20v%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20qu%E1%BA% A3ng%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20trung%20t%C3%A2m%20r% E1%BB%99ng%201,9%20ha,%20m%E1%BB%99t%20qu%E1%BA%A3 ng%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20trung%20t%C3%A2m%20nh%E 1%BA%B1m%20%C4%91i%E1%BB%81u%20h%C3%B2a%20h%E1%BB% 87%20th%E1%BB%91ng%20giao%20th%C3%B4ng%20n%E1%BB%9 9i%20b%E1%BB%99,%20c%E1%BA%A3nh%20quan%20m%C3%B4i% 20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i %20v%E1%BB%9Bi%20m%E1%BB%99t%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng %20h%E1%BB%8Dc%208.000m2%20v%C3%A0%20khu%20c%C3%A2 y%20xanh.%20S%E1%BB%91ng%20t%E1%BA%A1i%20Tecco%20T own%20b%E1%BA%A1n%20s%E1%BA%BD%20%C4%91%C6%B0%E1%B B%A3c%20t%E1%BA%ADn%20h%C6%B0%E1%BB%9Fng%20h%E1%BA %A7u%20h%E1%BA%BFt%20c%C3%A1c%20d%E1%BB%8Bch%20v%E 1%BB%A5%20ti%E1%BB%87n%20%C3%ADch%20cho%20nhu%20c% E1%BA%A7u%20c%E1%BB%A7a%20gia%20%C4%91%C3%ACnh%20b %E1%BA%A1n.%20%20%20%20%20%20%20Thi%E1%BA%BFt%20K% E1%BA%BF%20M%E1%BA%B7t%20B%E1%BA%B1ng%20D%C6%B0%20 %C3%81n%20Tecco%20Town%20%20%20%20%20%20%20%20Bloc k%20%C4%90ang%20b%C3%A1n%20-%20Gi%C3%A1%20%C6%AFu%20%C4%90%C3%A3i%20T%E1%BB%91 t%20Nh%E1%BA%A5t%20%20%20%20%20%20%20%20Nh%C3%A0%2 0M%E1%BA%ABu%20C%C4%83n%20H%E1%BB%99%20Tecco%20Tow n%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n%20%20%20%20%20%20%20CH%C3 %8DNH%20TH%E1%BB%A8C%20GI%E1%BB%AE%20CH%E1%BB%96%2 0100%20C%C4%82N%20%C4%90%E1%BA%A6U%20TI%C3%8AN%20T ECCO%20TOWN%20%20%20%C6%AFU%20%C4%90%C3%83I%20GI%C 3%81%20S%E1%BB%90C%20745tr/c%C4%83n%202PN%20%20%20Li%C3%AAn%20h%E1%BB%87%20xe m%20nh%C3%A0%20m%E1%BA%ABu%20%20%20%20HOTLINE%20CH %E1%BB%A6%20%C4%90%E1%BA%A6U%20T%C6%AF%20:%200938% 2094%2094%2038%20%200964%20762%20748[/IMG]14680674_898478230284209_8747669495050051538_n-jpg14632971_898478276950871_4135289163604794467_n-jpg


PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


Thanh toán đa dạng và cực kỳ linh hoạt cho khách hàng: trả trước 25%, còn lại chỉ góp 1m2/ tháng.
· Ngân hàng hỗ trợ vay trả góp với ưu đãi như sau :
· + Vay tối đa 70% giá trị căn hộ, thời gian vay 15 – 20 năm.
· + Hồ sơ thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn, chỉ sau 3 ngày làm việc.
· + Khách hàng không mất bất kỳ chi phí nào cho phía ngân hàng và công ty khi vay mua dự án của chủ đầu tư


Chương trình khuyến mãi đặc biệt Công bố dự án chung cư Tecco Town Bình Tân


+Duy nhất 100 căn đầu tiên - Giá sốc 745tr/căn/2PN+
+Tặng bộ tủ bếp trị giá hơn 20 triệu đồng+
+Chiết khấu lên đến 5% tổng giá trị căn hộ+
+Tặng 1 nhẫn kim cương trị giá 30 triệu+


Chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị dành cho khách hàng đặt mua

CHÍNH THỨC GIỮ CHỖ 100 CĂN ĐẦU TIÊN TECCO TOWN

ƯU ĐÃI GIÁ SỐC 745tr/căn 2PNLiên hệ xem nhà mẫu
Điện Thoại CHỦ ĐẦU TƯ : 0938 94 94 04Tecco%20Town%2F474793020964 762 748