Bên mình là nhà sản xuất cà phê nhân, cà phê hạt rang mộc tại huyện Đắk Hà, Kon Tum. Nằm vùng nguyên liệu cà phê robusta nổi tiếng tại Việt Nam.

ZBq-NouTzzH35r-KJvEOxdCapzm2o3oikP_SRqe1iJbhIP_IfIXhI7XwpnoLv0y3XLWvKxdtE_jfcsyZKY0Ecw8kxpeDZw
4xBZJUYMUPCuQYZyhieEravwuowfxpgtAs9YUKS0RD57-qv919-KDp62JALQ5FfqqqogOtMsC9hXzni6JNOHXtvtQzdxOA

Thông tin liên hệ mua hàng, tham quan, hợp tác... ở phí dưới chữ kí nha