Mình chuyên làm phần mềm trên nền tảng JAVA từ năm 2000, desktop & web applications (J2SE & J2EE).
Có kinh nghiệm làm trên database : Oracle, sql, sql server...
Có kinh nghiệm làm trên J2EE servers: Tomcat, JBoss, Jetty, Glassfish, Weblogic, WebSphere...
Có kinh nghiệm làm AWT, Swing, JSP, Servlet, EJB, web service, MVC, Struts, JSF, Richfaces, PrimeFaces, html,
css, javascript ...
IDE: Eclipse, Netbeans...
OS: Windows, Linux, Unix...
Đã làm việc trong các công ty : TMA, CSC, FPT Aptech, Cosatech...
Hiện tại mình đang làm web application một mình cho một số mối quan hệ thân hữu, bạn bè, giám đốc, các cơ
quan...
nay mình cần tìm vài đối tác có chung kinh nghiệm và sở thích để chia sẻ công việc khi có nhu cầu mở rộng hoặc
nếu bạn có nhu cầu làm phần mềm hay muốn chia sẻ, mở rộng thì liên hệ mình. Vui lòng liên hệ Long, điện thoại :


0899372305.