uxMOM5OU2IgJsYSfZ-cHcpdEEEXQeUMCq8IuSVO2Qo8V_KVOF6Ok94e4NQywh1RWYoBkaL4ye8KREBCgiG2Zb145jYzZ_A

Bạn có biết được hình tiếp theo ở dấu chấm hỏi trông như thế nào không?

Đáp án:

Y1c-ZoQCF3JyVVAp7YCOPbDvZgdTfsH9WldulDg_w3PDBW39XTMHmznGGnMbhypUNbEG6y6XzIJry_SU2L04W9VRYovkC_g