Vị Tha :

----> Phước Đức tăng lên ----> cứ ngon hơn người khác ( luôn chiếm ưu thế hơn người ) ----> Vị Tha chính là Vị Kỷ.

Vị Kỷ :

----> Phước Đức tổn giảm ----> cứ thua xa người khác ( cứ cho người khác hơn mình ) ----> Vị Kỷ chính là Vị Tha.

Vị Tha = Vị Kỷ .

Âm = Dương .