Mình đang có học bổng 10% theo chương trình học bổng đầu năm tại Anh ngữ Oxford mà đang phân vân tại con phải đi học vào buổi tối. Bỏ thì tiếc vì chất lượng tốt mà cho đi học thì lại sợ bé nhà mình quá tải.