Cả 3 đứa đều nhao nhao lên rõ đáng yêu, thằng cu nhà mình là đứa béo nhất đấy