Thời mình làm gì có gì để mà học, thời chúng nó bây giờ đủ các thứ, không biết chọn cái gì. Đằng nhà em còn đang bảo cho thằng con em lớp 7 đi học cái môn Lập trình mà em cũng đang lần mò chưa biết thế nào...