có ai đang bị nám da không? chia xẽ kinh nghiệm cho mình với. cám ơn