các giả các báo thôi...gieo nhân nào sẽ gặp quả đó