Lại có những người có thể điều khiển được giấc mơ cơ á. Mình chưa từng thấy điều này, nhưng như vậy thật là tốt, chẳng bao giờ sợ