http://ncdt.hvdt.edu.vn/index.php/NCDT/article/view/277/295
Mộc châu mình đã đi nhiều lần, địa chỉ lần này mình tìm được là ở Bản dọi, Mộc châu, sơn la
Tìm được công trình nghiên cứu về bài này khá tâm đắc
Mn thử lên Mộc châu quê mình nhé
Khí hậu ngày 4 mùa thích lắm hihi3UYuUqONf6mlM_q5ba5-anNRj7ipxGAW0DSGyA7UqZf1XeAMig3BcMBOpcK3Be8Ak6nrss66XifTrPIIGek33kEq4fbFFIQ