Mình định gửi bé vào trường này mà bên cơ sở an tiến, có mẹ nào gửi con ở trường này không cho mình tham khảo ý kiến với. dạo này thấy trường đỗi mới nhiều hơn trước phaỉ không?