Mình vừa cho bé nhà mình 13 tháng đi học, có camera nên toàn ngồi ngắm con quên cả làm việc