MMR trong này chỉ 1 tháng, sao Bác Sỉ dặn cử 3 tháng mà ta