sữa mà dùng để uống cho đỡ phí, tắm thì bao lâu cho vừa