mình thấy da nâu rất đẹp, không biết mọi người thấy thế nào, da trắng bây giờ nhiều thành nhàm lắm, tắm nâu để cua đại gia cho dễ.khì.nhưng mình chưa biết địa chỉ làm đẹp tin cậy, mọi người chỉ giúp mình với.