1ngMGrpiV0LRGir82AW8ctXCPbUguYJ6pY3D0AXtjyY6d6Ky3uH7YNDje1cwrXu7-WwzJzZXgAIyAwCZnecu9rUhn8j6Aw

Cho e hỏi mầm đậu nành của mỹ soy có tốt k ạ