Bạn cứ sinh xong rồi xem thực tế lúc đó như thế nào mới tính tiếp được. Chúc mom mẹ tròn con vuông