Tin từ ngày 1/1/2016 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.400.000 đến 3.500.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động.
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp từ ngày 1/1/2016 tới đây như sau:Trước đó, vào ngày 3/9, Hội đồng đã họp và tiến hành bỏ phiếu trong phiên đàm phán cuối cùng giữa giới chủ sử và đại diện người lao động. Như vậy, mặt bằng lương tối thiểu vùng tăng trung bình 12,4% so với năm 2015. Với con số này, lương sẽ đáp ứng được 80% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.
Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng;
Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng;
Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng;
Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng.
Đây là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.
Nghị định này thay thế Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014.