Cùng xem pha múa cột cực hài của mấy chàng châu phiLink xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=TsMBGCqFcA0