Kinh khủng thật, chưa ra đời đã phải bị đâm lòi ruột. Khủng khiếp quá, không còn gì để nói.