Lương tối thiểu tại doanh nghiệp 2014 tăng 14-16%

HỒNG KIỀU (VIETNAM+) LÚC : 20/11/13 10:32
http://www.vietnamplus.vn/luong-toi-thieu-tai-doanh-nghiep-2014-tang-1416/230997.vnp

detmay2


(Ảnh minh họa: TTXVN)


Từ ngày 1/1/2014, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động tăng cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000-350.000 đồng/tháng tương ứng 14-16,7%.

Đây là nội dung Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động Chính phủ vừa ban hành.

Đối tượng áp dụng gồm: Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động.

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp từ ngày 1/1/2014 như sau: Vùng I: 2.700.000 đồng/tháng (hiện nay là 2.350.000 đồng tăng 14,9%), vùng II: 2.400.000 đồng/tháng (hiện là 2.100.000 đồng tăng 14,2%), vùng III: 2.100.000 đồng/tháng (hiện là 1.800.000 đồng tăng 16,7%), vùng IV: 1.900.000 đồng/tháng (hiện là 1.650.000 đồng tăng 15,1%).

Theo nghị định, mức lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng được quy định.

Nghị định cũng nêu rõ, mức lương tối thiểu vùng như trên là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương, bảo đảm mức tiền lương tính theo tháng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Nghị định cũng khuyến khích các doanh nghiệp thỏa thuận, trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.

Nghị định 182/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2013. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/1/2014./.